Ogrzewalnia

Bezdomność i wykluczenie społeczne to jeden z najtrudniejszych do rozwiązania problemów polityki społecznej. W ramach systemu pomocy społecznej wyróżnia się pomoc w instytucjach opiekuńczych typu: domy pomocy społecznej, świetlice środowiskowe, ośrodki pobytu, noclegownie itp.

Wychodząc naprzeciw tego typu potrzebom na terenie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w dniu 17 października 2016 roku zostanie uruchomiona  Ogrzewalnia.

Sprawozdanie z konferencji pt. "Jak pomagać rodzinie nastolatka z problemami emocjonalnymi i uzależnieniem? Miejsce terapii rodzin"

13 października  2016 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, odbyła się konferencja naukowo- szkoleniowa pt. Jak pomagać rodzinie nastolatka z problemami emocjonalnymi i uzależnieniem? Miejsce terapii rodzin.

W konferencji wzięło udział  240 pedagogów, psychologów, psychoterapeutów oraz lekarzy.

 

Organizatorami konferencji były:

Rozstrzygnięcie konkursu uzupełniającego dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Konkurs uzupełniający dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku 2016

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza konkurs uzupełniający

dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku 2016

1.    Adresaci konkursu: do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze, które:

Ogłoszenie

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, ul. Rozrywka 1 zatrudni pilnie w  ramach umowy o pracę (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy) lekarza dyżurnego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Działu Kadr i Administracji p. Joanną Rogóż pod nr telefonu 12 411-41-21 w. 112 w godz. 9:00-14:00.

 

Sprawozdanie z konferencji pt. PROCES ZDROWIENIA W UZALEŻNIENIU - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

 

6 września 2016 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. PROCES ZDROWIENIA W UZALEŻNIENIU - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Podpisanie porozumienia pomiędzy miejskimi jednostkami w celu realizacji projektu „Park Reduta”

30 czerwca 2016 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie, Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Domem Pomocy Społecznej, które ma na celu podjęcie wzajemnej współpracy w zakresie realizacji projektu „Park Reduta” wraz z niezbędnym zapleczem komunikacyjnym i stworzeniem ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania parku.

 

Strony