O nas

Do zadań realizowanych przez Centrum w szczególności należy:

 1. monitorowanie, rozliczanie i sprawozdawczość zadań w zakresie terapii uzależnień, w szczególności poprzez:
  • a) monitorowanie dostępności usług terapeutycznych,
  • b) przygotowywanie i obsługę konkursów ofert na świadczenia z zakresu terapii uzależnień realizowane przez podmioty lecznicze, przygotowywanie umów, analizę sprawozdawczości oraz prowadzenie kontroli realizacji umów,
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom w zakresie przygotowywania i obsługi konkursów, kompletowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów oraz monitorowania, rozliczania, sprawozdawczości i kontroli realizacji umów zawartych z tymi organizacjami;
 3. świadczenie pomocy dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz od uzależnień behawioralnych i zagrożonych uzależnieniem;
 4. udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 5. prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych;
 6. udzielanie porad i informacji telefonicznych, dotyczących problemów związanych z uzależnieniami, współuzależnieniem i przemocą;
 7. realizacja zadań izby wytrzeźwień w ramach działu opieki nad osobami nietrzeźwymi na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz aktów wykonawczych;
 8. realizacja zadań ogrzewalni w ramach działu opieki nad osobami nietrzeźwymi na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych;
 9. prowadzenie działalności informacyjnej dla mieszkańców miasta Krakowa w zakresie oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, rozpoznawanie i bieżące monitorowanie zjawisk związanych z uzależnieniami w środowisku lokalnym w diagnozie problemów uzależnień;
 10. realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 11. współpraca z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, poprzez udział w organizowanych konferencjach i szkoleniach oraz kampaniach społecznych;
 12. współpraca ze środowiskami naukowymi w zakresie prowadzenia ćwiczeń praktycznych, praktyk zawodowych, badań naukowo-dydaktycznych, wymiany doświadczeń, doskonalenia kadry, współpracy przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.