Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa

jednostka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

na podstawie art. 14  w związku z art. 2 pkt. 1,2,3 i 4, art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Link do ogłoszenia