Porozumienie o współpracy

Podpisywanie porozumienia

16 listopada 2021 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Panią Agnieszką Bogusz, Kurator Okręgową Sądu Okręgowego w Krakowie, Gminą Miejską Kraków – Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Panią Martę Rzadkowską a Panią Karoliną Załęgą, Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca przy organizacji konferencji szkoleniowych i naukowo – szkoleniowych w zakresie szerzenia wiedzy z obszaru profilaktyki i leczenia zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych.

Pierwszym efektem porozumienia, będzie zaplanowana na 23 listopada 2021 roku konferencja szkoleniowa skierowana jest do kuratorów sądowych pt. „Długoterminowe leczenie osób uzależnionych odbywających karę ograniczenia lub pozbawienia wolności”. Tematyka konferencji będzie dotyczyła zagadnień z obszaru stosowania  substancji psychoaktywnych w kontekście zdrowia publicznego, problemu uzależnienia u osób przebywających w zakładach karnych, długoterminowego leczenia uzależnienia osób z podwójną diagnozą w warunkach stacjonarnych oraz problematyki przestępstw z perspektywy szpitala psychiatrycznego.

Agnieszka Bogusz, Marta Rzadkowska, Karolina Załęga