Program szkolenia „Być asertywnym, czyli jakim?” ONLINE

Program skierowany jest do uczniów 4 – 6 klasy szkoły podstawowej.

Celem głównym programu jest  zdobycie podstawowej wiedzy na temat asertywności, kształtowanie postawy asertywnej wśród uczniów. Praktyczna i teoretyczna wiedza pomoże uczniom radzić sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego, co jest czynnikiem chroniącym w przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Forma realizacji:  zajęcia prowadzone online na platformie Zoom.

Czas trwania: 90 minut (forma warsztatowa), 45 minut (forma wykładowa).

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Cele szczegółowe:

  • poznanie definicji asertywności,
  • refleksja nad sobą- czy jestem asertywny?,
  • rozwijanie postaw asertywnych w wyrażaniu własnej opinii, funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej i społecznej,
  • zwrócenie uwagi na różnicę między zachowaniem asertywnym, uległym, agresywnym.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponadto gry i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

 

Pliki do pobrania