Program szkolenia „Trening twórczości” ONLINE

Program skierowany jest do uczniów 4 – 6 klasy szkoły podstawowej.

Celem głównym programu jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w kreatywnym radzeniu sobie z zadaniami w aktywności szkolnej i pozaszkolnej, a także rozwój indywidualnych kompetencji poznawczych oraz samodzielnego podejmowania decyzji.

Forma realizacji:  zajęcia prowadzone online na platformie Zoom.

Czas trwania: 90 minut (forma warsztatowa), 45 minut (forma wykładowa).

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Cele szczegółowe:

  • poszerzenie kompetencji w poszukiwaniu oryginalnych  i kreatywnych rozwiązań,
  • rozwój umiejętności efektywnej współpracy grupowej,
  • wyższy poziom kreatywności pozwala na odejście od rutynowych schematów pracy, zwiększenie umiejętności niestandardowego wykorzystania sposobów rozwiązywania problemów i stanowi czynnik chroniący w profilaktyce uzależnień.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponadto gry i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

 

Pliki do pobrania