Program szkolenia Emocjo - chcę Cię poznać ONLINE

Program skierowany jest do uczniów 4 – 6 klasy szkoły podstawowej.

Celem głównym programu jest nabycie przez dzieci umiejętności nazywania emocji, poznania nowych emocji oraz odróżniania ich od siebie, a także pogłębienie zdolności do rozpoznawania emocji u siebie i u innych osób.

Forma realizacji:  zajęcia prowadzone online na platformie Zoom.

Czas trwania: 90 minut (forma warsztatowa), 45 minut (forma wykładowa).

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Cele szczegółowe:

  • wzmocnienie umiejętności osobistych i społecznych oraz poszerzenie kompetencji
  • w zakresie inteligencji emocjonalnej co stanowi ważny czynnik chroniący
  • w profilaktyce uzależnień,
  • wzrost świadomości zachowań wywołujących emocje i wywołanych emocjami, nabycie wiedzy, że emocje to nasze wewnętrzne informatory, a ich rozpoznawanie i nazwanie daje szansę na budowanie lepszych relacji w otoczeniu.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponadto gry i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

 

Pliki do pobrania