Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, dalej MCPU.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie reprezentowane przez Dyrektora,  ul. Rozrywka 1,  31-419 Kraków; telefon 12 411 41 21 w godzinach pracy MCPU, adres email: sekretariat@mcpu.krakow.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Mateusz Sitarz, z którym można się skontaktować pod adresem email: iod@mcpu.krakow.pl.

3. MCPU przetwarza dane osobowe w następujących celach:

3.1 w przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia przez MCPU działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia);

3.2  w przypadku realizacji zawartej z MCPU umowy (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia);

3.3 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MCPU w związku z prowadzeniem działalności jako jednostki organizacyjnej Miasta Krakowa i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia);

3.4 dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

3.5 wewnętrznych celów administracyjnych MCPU, w tym w celach statystycznych, raportowania wewnętrznego oraz w ramach Urzędu Miasta Krakowa (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a) Urząd Miasta Krakowa;

b) jednostki organizacyjne Miasta Krakowa;

c) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu MCPU na podstawie zawartej z MCPU umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

d) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:

a)  w zakresie realizacji zawartej z MCPU umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;

b) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MCPU w związku z prowadzeniem działalności, jako jednostki organizacyjnej Miasta Krakowa i realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez MCPU;

c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres niezbędny do realizacji swoich działań lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem przez MCPU danych osobowych przysługuje zainteresowanym osobom:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

7. W przypadku, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MCPU danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z MCPU, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z MCPU.