MCPU podstawa prawna

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie działa na podstawie:

 

  1. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1030 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),
  5. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878),
  6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
  7. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511),
  8. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
  9. uchwały nr XIII/225/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia