Zapraszamy do udziału w szkoleniach profilaktycznych

W okresie wakacji 2020 zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień, skierowanych do dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców oraz innych osób dorosłych. Szkolenia prowadzone są w formie online na platformie Google Meet, przez pedagogów, psychologów i terapeutów uzależnień.

Tematyka obejmuje rozwijanie kluczowych umiejętności społecznych, które są czynnikami chroniącymi przed uzależnieniami.

„Zdrowo i aktywnie”, program profilaktyczny skierowany do mieszkańców domów pomocy społecznej i seniorów

Zapraszamy do korzystania z programu dla mieszkańców domów pomocy społecznej i seniorów pt. „Zdrowo i aktywnie”. Program składa się z 5 szkoleń warsztatowych dotyczących zdrowego stylu życia, zapobiegania szkodliwemu używaniu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, budowania konstruktywnych relacji w grupie, dobrej komunikacji, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz radzenia sobie ze stresem i kryzysem psychicznym.

Otwarty konkurs ofert (konkurs uzupełniający) w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020”

Procedura zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu

Procedura zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2018 poz.2137 z późn. zm.)

W Krakowie przy ul. Rozrywka 1 funkcjonuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozmowa z członkami komisji to dla wielu osób pierwszy krok w walce z nałogiem bliskich.

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego

Otwarty konkurs ofert w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020” na powierzenie realizacji w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

Strony