O nas

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Do zadań realizowanych przez Centrum w szczególności należy:

 1. koordynacja i nadzór nad realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w zakresie opracowania programu, przygotowywania projektów uchwał, zarządzeń, wykonania, rozliczania i sprawozdawczości;
 2. koordynacja zadań w zakresie terapii uzależnień w szczególności poprzez:
  • monitorowanie dostępności usług terapeutycznych,
  • przeprowadzanie konkursów ofert na świadczenia z zakresu terapii uzależnień realizowane przez podmioty lecznicze, zawieranie umów, analizę sprawozdawczości oraz prowadzenie kontroli realizacji umów,
 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom w zakresie przeprowadzania konkursów, zawierania umów oraz nadzorowania i kontroli realizacji zawartych umów z tymi organizacjami;
 4. świadczenie pomocy dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz od uzależnień behawioralnych i zagrożonych uzależnieniem;
 5. udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 6. prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
 7. udzielanie porad i informacji telefonicznych, dotyczących problemów związanych z uzależnieniami, współuzależnieniem i przemocą;
 8. realizacja zadań izby wytrzeźwień w ramach Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz aktów wykonawczych;
 9. prowadzenie nadzoru w zakresie celowości, rzetelności i legalności nad działalnością Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1;
 10. prowadzenie działalności informacyjnej dla mieszkańców miasta Krakowa w zakresie oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, rozpoznawanie i bieżące monitorowanie zjawisk związanych z uzależnieniami w środowisku lokalnym;
 11. realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 12. współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, udział w konferencjach i szkoleniach oraz kampaniach społecznych organizowanych przez Agencję i Biuro;
 13. współpraca ze środowiskami naukowymi w zakresie prowadzenia ćwiczeń praktycznych, praktyk zawodowych, badań naukowo-dydaktycznych, wymiana doświadczeń, doskonalenie kadry, współpraca przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.