O nas

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Do zakresu działania Centrum należy wykonywanie zadań:
1. świadczenie pomocy dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem;
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;  
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii;
4. udzielanie porad i informacji telefonicznych, dotyczących problemów związanych z uzależnieniami, współuzależnieniem i przemocą;
5. współpraca w zakresie realizacji programów ochrony i wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
6. prowadzenie działań w ramach działu opieki nad osobami nietrzeźwymi poprzez:

  • przeprowadzanie badań lekarskich wraz w wydaniem opinii o stanie zdrowia osób doprowadzonych i zwalnianych,
  • przeprowadzanie badań zawartości alkoholu w organizmie,
  • sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości,
  • udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych i pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  • informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych i innych oraz motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych,
  • współpraca z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, placówkami leczenia odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom uzależnień i ich skutkom.

 

Pracownicy Działu Profilaktyki i Terapii Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie