Porozumienie o współpracy

Podpisywanie porozumienia

16 listopada 2021 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Panią Agnieszką Bogusz, Kurator Okręgową Sądu Okręgowego w Krakowie, Gminą Miejską Kraków – Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Panią Martę Rzadkowską a Panią Karoliną Załęgą, Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy do korzystania z programu profilaktycznego pt. "Wsparcie na starcie"

terapeutka rozmawia z dzieckiem w pokoju dziecięcymProgram jest propozycją oddziaływań profilaktycznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom, skierowany jest do dzieci w wieku 7-9 lat uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych na terenie Krakowa oraz ich rodziców.

Celem jest budowa pozytywnego obrazu korzystania z pomocy psychologicznej oraz uświadomienia roli i celu pomocy psychologicznej, terapeutycznej opiekunom dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. "Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii. Raport z badań ilościowych"

Zdjęcie zasłoniętej maską twarzyFundacja Dajemy Dzieciom Siłę monitoruje problematykę zjawiska przemocy wobec dzieci i młodzieży w Polsce oraz uwarunkowań tego zjawiska. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. „Negatywne doświadczenia młodzieży  w trakcie pandemii. Raport z badań ilościowych”

Serce dla Ingi

Serce dla IngiW Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie 9 lutego 2021 roku podjęliśmy wyzwanie w sprawie pomocy dla 5-letniej Ingi, do którego nominowała nas Komenda Miejska Policji w Krakowie

Strony