Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019 w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie