Więź w wypowiedziach uczestników "Dialogów Profilaktycznych"

W kwietniu zaprosiliśmy Państwa do dialogu na temat budowania więzi oraz roli więzi w profilaktyce. Podczas dwudniowej konferencji pt. „Chroniąca rola więzi dorosły-dziecko. Możliwości i ograniczenia we współczesnej profilaktyce” zaproponowaliśmy Państwu wysłuchanie wykładów, pracę w grupach roboczych oraz udział w warsztatach.

Ważnym celem konferencji było stworzenie możliwości dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk. Okazją do rozmowy na temat roli więzi z uczniem (klientem, odbiorcą działań pomocowych) w codziennej pracy było spotkanie w grupach roboczych oraz zajęcia warsztatowe.

 

Dialog pomiędzy organizatorami a uczestnikami wydarzenia rozpoczął się jeszcze przed otwarciem konferencji. Wszystkie osoby zgłaszające chęć udziału w konferencji poprosiliśmy o dokończenie zdania zaczynającego się od słów „Więź to…”.
W odpowiedzi otrzymaliśmy ponad sto wypowiedzi przedstawiających Państwa rozumienie więzi. Wśród nadesłanych twierdzeń bardzo często pojawiały się słowa takie jak: bliskość, ciepło, zaufanie, bezpieczeństwo. Metafory, użyte przez autorów oddawały znaczenie więzi, jakim jest „łączenie”: sznur, nić, pomost. Wiele osób zwróciło uwagę na to, że iż więź stanowi podstawową potrzebę, a zarazem jest fundamentem, bezpieczną bazą

Oto wybrane wypowiedzi uczestników „Dialogów Profilaktycznych” na temat więzi:

Więź  to …

 • podstawowa potrzeba człowieka
 • cuma, kontakt, bezpieczeństwo
 • bezpieczna baza
 • nić rozciągająca się pomiędzy dwiema osobami
 • zaufanie, intymność
 • popularne, dobre czasopismo
 • pozytywne emocje
 • magnes, sieć, fundament
 • czynnik niezbędny dla prawidłowego rozwoju psychospołecznego człowieka,
 • silny związek między jednostkami
 • kapitał na przyszłość
 • coś silnego, pasjonującego, czasami nierozerwalnego, bez czego człowiek nie może żyć
 • niewidoczna, ale odczuwalna relacja
 • pajęczyna, wspólnota, niewidzialna sieć
 • fundament
 • budująca lub niszcząca relacja między osobami
 • człowiek jest więzią, nie tyle ją ma, co nią jest ( Moje JA może powstać i istnieć, tylko w miłującym je TY)
 • równoczesne przyciąganie i odpychanie, balans pomiędzy oddaleniem a bliskością, której nie wolno zamienić na uzależnienie i zatracenie siebie
 • pomosty serc i umysłów
 • ochrona przed samotnością
 • „mocny sznur”, który niełatwo jest przerwać
 • zaspokojenie uczucia pustki, samotności w otaczającym świecie
 • bezpieczeństwo, ale i ograniczenie wolności
 • pokrewieństwo
 • akceptacja, oparcie, rodzina
 • zaspokojenie ważnej potrzeby człowieka
 • siła
 • daje radość życia
 • wyraża się w obecności dla drugiego człowieka zarówno w chwilach trudnych jak i radosnych
 • nić porozumienia pomiędzy osobami sobie bliskimi, to uważność na drugiego człowieka, chęć bycia z nim
 • bliskość, która jednak pozwoli uszanować granice obydwu stron równocześnie zachowując autonomię obu podmiotów
 • dobry kontakt, który pomaga żyć
 • pewność, że mogę na kimś polegać
 • wspólne doświadczenia
 • element konieczny do nawiązania prawidłowej relacji z wychowankami
 • wzajemne rozumienie, współodczuwanie, umiejętność współpracy
 • nierozerwalna nić
 • siła, bliskość, komfort
 • zaufanie
 • wzajemne wspomaganie w czynieniu niemożliwego możliwym
 • kontakt, intymność, bliskość, porozumienie, ale też więzi mogą więzić
 • relacja, powiazanie, spójność, więzy np. krwi
 • bycie razem, spoglądanie sobie w oczy duszy
 • zobowiązanie
 • bezcenne relacje dziecka z matka przekazujące poczucie ufności i bliskości
 • ogół stosunków społecznych
 • pozwala tkwić razem w problemach lub razem je pokonywać
 • scala rodzinę
 • bliskość, ciepło, spokój

 

Opracowanie: mgr Karolina Sikora

 

Konferencja pt. „Chroniąca rola więzi dorosły-dziecko. Możliwości i ograniczenia we współczesnej profilaktyce” została zorganizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie wraz z Panią Marzeną Paszkot - Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny i Polityki Społecznej w dniach 16-17 kwietnia w ramach cyklu konferencji „Dialogi Profilaktyczne”.

 

Bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane wypowiedzi, a także za udział w pierwszej konferencji z cyklu „Dialogi profilaktyczne.