Ogłoszenia

Konkurs uzupełniający dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku 2016

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza konkurs uzupełniający

dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku 2016

1.    Adresaci konkursu: do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty lecznicze, które:

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa

komórka realizująca:
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

    

Ogłoszenie oraz załączniki zostały opublikowane w BIP MCPU

Strony