Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż na podstawie art. 13 tegoż Rozporządzenia aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, dalej MCPU.

Nadanie Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie statusu Placówki Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W dniu 15 listopada 2018 r. w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nastąpiło podpisanie porozumienia w sprawie nadania Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie statusu Szkoły Ćwiczeń na kolejny rok szkolny 2018/19.

Sprawozdanie z konferencji - 17.11.2018 Satelitarna Konferencja Szkoleniowa

17 listopada 2018 roku odbyła się Satelitarna Konferencja Szkoleniowa, w trakcie której zaprezentowane zostały najciekawsze i najbardziej przydatne z perspektywy pracy w szkole wystąpienia z jubileuszowej konferencji  pt.: „Czy psychiatria kołem się toczy?O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży, która odbywała się w Krakowie w dniach od 16 do 18 listopada b.r.

XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Nabór wniosków w ramach XII edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych informuje o ogłoszeniu naboru wniosków w ramach XII edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”, której celem jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym, m.in. ubogim, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom, osobom wykluczonym społecznie. Organizacje te otrzymają dopłaty do zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z badań ankietowych

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań ankietowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2016/2017 pt. „Styl życia, używanie substancji psychoaktywnych, zachowania ryzykowne oraz postawy wobec używania substancji psychoaktywnych w grupie uczniów krakowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”. Raport został opracowany przez  Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Kr

Strony