Program profilaktyczny pt. „Mądrze w dorosłość” ONLINE

Celem programu jest ograniczanie sięgania po substancje psychoaktywne, alkohol, narkotyki poprzez wzmacnianie poczucia własnej wartości w ramach profilaktyki zachowań ryzykownych na poziomie uniwersalnym w grupie uczniów I klas  technikum i szkoły zawodowej na ternie Gminy Miejskiej Kraków. Program jest skierowany do uczniów wszystkich pierwszych klas techników i zasadniczych szkół zawodowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz ich nauczycieli.

Forma realizacji:  zajęcia prowadzone online na platformie Zoom.

Czas trwania: 90 minut (forma warsztatowa), 45 minut (forma wykładowa).

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Forma realizacji:

  • Szkolenie warsztatowe dla uczniów (2x 45 min.).
  • Konsultacja z wychowawcą klasy (1 x 45 min.).
  • Szkolenie dla nauczycieli (1,5 godz.) realizowane przez specjalistów z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM.

Adresaci programu:

Prezentowany program profilaktyczny ma charakter interwencji systemowej, obejmującej oddziaływaniami:

  • uczniów pierwszych klas technikum lub szkoły zawodowej,
  • wychowawców klas biorących udział w programie,
  • wszystkich nauczycieli z danej szkoły.

Program jest skierowany do wszystkich szkół działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Realizacja programu

Poprzez zajęcia warsztatowe trwające dwie godziny lekcyjne przeznaczone dla młodzieży z pierwszych klas techników oraz szkół zawodowych. Zgodnie ze współczesnym rozumieniem profilaktyki, oddziaływania są nakierowane na wzmacnianie czynników chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych oraz minimalizowanie czynników ryzyka podejmowania tego typu zachowań przez uczniów ze szczególnym uwzględnienie sięgania po substancje psychoaktywne.

Szkolenie skierowane do uczniów ma na celu rozwijanie indywidualnych umiejętności uczniów w zakresie wzmacniania poczucia własnej wartości i realizacji celów życiowych.

Oddziaływania skierowane do wychowawców (konsultacje) mają na celu wsparcie nauczycieli w pracy wychowawczej z klasą. Wsparcie nauczycieli obejmuje zarówno podniesienie poziomu wiedzy na temat potrzeb rozwojowych nastolatków w późnej fazie dorastania, jak i rozwijanie kompetencji z zakresu podnoszenia własnej samooceny.

Wykład ma na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat potrzeb rozwojowych i zaburzeń młodzieży w późnej fazie dorastania.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: dyskusja, odpowiedzi na pytania, praca w grupach, burza mózgów, drama.

 

Pliki do pobrania