Program Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych ONLINE

Program skierowany jest do uczniów szkoły ponadpodstawowej.

Cel programu: podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi oraz mechanizmu uzależnienia od czynności.

Forma realizacji:  zajęcia prowadzone online na platformie Zoom.

Czas trwania: 90 minut (forma warsztatowa), 45 minut (forma wykładowa).

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Cele szczegółowe:

  • psychoedukacja w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych,
  • rozwijanie świadomości zagrożenia jakim jest uzależnienie od czynności,
  • wzbudzenie refleksji na temat skutków i długofalowych konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, gry i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

 

Pliki do pobrania