Program szkolenia "Efekt motyla" ONLINE

Program skierowany jest do uczniów w przedziale wiekowym 13 - 19 lat.

Celem programu jest rozwijanie poczucia wpływu na własne życie oraz kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, zwłaszcza w kontekście planowania własnej przyszłości. Wykorzystanie tego typu umiejętności jest istotnym elementem z grupy czynników chroniących w obszarze zapobiegania uzależnieniom.

Forma realizacji:  zajęcia prowadzone online na platformie Zoom.

Czas trwania: 90 minut (forma warsztatowa), 45 minut (forma wykładowa).

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Cele szczegółowe:

  • rozwijanie świadomości konsekwencji podejmowanych decyzji i zachowań,
  • budowanie poczucia wpływu na własne życie,
  • wzmacnianie motywacji do aktywnego kształtowania własnego życia,
  • ćwiczenie skutecznego podejmowania decyzji.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponadto gry i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

 

Pliki do pobrania