Program szkolenia "Powiem Ci" ONLINE

Program skierowany jest do liderów młodzieżowych w wieku 13 - 18 lat.

Celem programu jest profilaktyka środowiskowa, udostępnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej działań w obszarze profilaktyki uzależnień na poziomie grupy rówieśniczej. Celem nadrzędnym programu jest stworzenie na poziomie lokalnej społeczności systemu wsparcia dla młodzieży służącego zapobieganiu uzależnień.

Forma realizacji:  zajęcia prowadzone online na platformie Zoom.

Czas trwania: 90 minut (forma warsztatowa), 45 minut (forma wykładowa).

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Cele szczegółowe:

  • dostarczenie aktualnych informacji na temat budowania konstruktywnych relacji w środowisku rówieśniczym,
  • dyskusja na temat sposobów rozmawiania na temat używania środków psychoaktywnych i niebezpieczeństw wynikających z potencjalnego ich używania,
  • propagowanie zdrowego stylu życia.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponadto gry i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

 

Pliki do pobrania