Program szkolenia "Mądry nastolatek" ONLINE

Program skierowany jest do uczniów w przedziale wiekowym 13 - 19 lat.

Celem programu jest dostarczenie aktualnych informacji na temat czynników chroniących z obszaru umiejętności społecznych, rozwijanie zasobów osobistych oraz niwelowanie czynników ryzyka jako przeciwdziałania uzależnieniom.

Forma realizacji:  zajęcia prowadzone online na platformie Zoom.

Czas trwania: 90 minut (forma warsztatowa), 45 minut (forma wykładowa).

Ilość uczestników: minimalnie 10, maksymalnie 30 osób.

Cele szczegółowe:

  • ugruntowanie hierarchii wartości,
  • dyskusja na temat budowania i pogłębiania pozytywnych i bliskich relacji w środowisku,
  • wdrażanie elementów zdrowego stylu życia,
  • utrwalenie umiejętności społecznych umożliwiających przeciwstawienie się presji rówieśniczej.

Metody zastosowane przy realizacji programu to działania aktywizujące uczestników: praca w grupach, praca w parach, dyskusja na forum grupy, praca indywidualna, a ponadto gry i zabawy integracyjne, wykorzystujące i rozwijające kreatywność  uczestników. Podczas trwania warsztatów wprowadzane są ćwiczenia ruchowe, których celem jest rozładowanie ewentualnego napięcia związanego z tematem zajęć.

 

Pliki do pobrania